Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż towarów oferowanych w sklepie internetowym “NikSar-Design” działającym pod adresem internetowym www.niksar-design.pl odbywa się na zasadach niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep internetowy “NikSar-Design” jest prowadzony przez firmę NikSar-Design Sabina Łukasik.
  NIP 6422606082, REGON 381725067.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem ze strony Klienta do
  przestrzegania zawartych w nim zasad.

Oferta handlowa / Ceny

 1. Sklep internetowy “NikSar-Design” oferuje rękodzieło.
 2. Ceny wszystkich towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Cena staje się wiążąca dla stron transakcji z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Sklep “NikSar-Design” zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku towarów znajdujących się w ofercie,
  dodawania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 5. Akcje promocyjne nie dotyczą zamówień znajdujących się w fazie realizacji.
 6. Koszty dostawy towaru obciążają zamawiającego.
 7. Zdjęcia towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu “NikSar-Design” mogą nieznacznie odbiegać od oryginału w zakresie kolorów, odcieni itp. Różnice te nie są traktowane jako wada i nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży bądź złożenia reklamacji przez Klienta.

Zamówienia

 1. Zamówienie złożone przez Klienta na stronie www.niksar-design.pl stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Klientem.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostaje potwierdzone przez sklep “NikSar-Design” drogą e-mail w terminie do 2 dni roboczych od daty jego wpływu.
 3. Klient może anulować złożone zamówienie bądź dokonać jego zmiany, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od daty jego złożenia.
 4. W przypadku jednoczesnego zamówienia tego samego produktu przez kilku Klientów, ze względu na możliwość występowania pojedynczych egzemplarzy, sklep będzie realizował pierwsze złożone zamówienie.
 5. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich składania.
 6. Termin realizacji towaru dostępnego w sklepie “NikSar-Design” wynosi 2-3 dni robocze w przypadku zamówienia:
  1. Płatnego przelewem – licząc od daty wpływu na rachunek bankowy sklepu “NikSar-Design” należności za zakupione towary.
 7. Termin realizacji towaru wykonywanego na zamówienie – ustalany jest indywidualnie z klientem, drogą: e-mail: niksar-design@02.pl lub telefoniczną: +48 512 447 707 .
 8. Sklep “NikSar-Design” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówionych towarów spowodowane przez firmę przewozową realizującą dostawę zamówienia (InPost), (Poczta Polska S.A.).

Płatności

 1. Klient sklepu “NikSar-Design” ma możliwość dokonania płatności za zamówione towary:
  1. W formie przedpłaty przelewem bankowym: Należność należy regulować na rachunek bankowy: NikSar-Design Sabina Łukasik, Rybnik 44-203, Brzezińska 8A w banku PKO BP, numer: 74102024720000680205597416.

Dostawa towarów / Niezgodność przesyłki z zamówieniem

 1. Dostawy towarów realizowane są za pośrednictwem: InPost (paczkomaty), Poczty Polskiej S.A. zgodnie z obowiązującymi regulaminami.
 2. Z chwilą odbioru przesyłki, na Klienta przechodzi prawo własności towarów oraz niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia.
 3. Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu powinno być potwierdzone protokołem reklamacji z podpisem pracownika firmy realizującej dostawę sporządzonym w momencie odbioru przesyłki. Protokół należy przesłać na adres siedziby sklepu “NikSar-Design” w terminie 3 dni od daty jego sporządzenia.
 4. Reklamację z tytułu niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem Klient zobowiązany jest zgłosić na adres siedziby sklepu “NikSar-Design” w terminie 3 dni od daty odbioru przesyłki. Rozpatrzenie reklamacji z tego tytułu następuje w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Zwrot towarów

 1. W przypadku gdy zakupiony towar nie spełnia oczekiwań Klienta, ma on prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru (ustawa z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 2. Zwracane towary wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem dowodu zakupu: Klient zobowiązany jest odesłać na własny koszt na adres sklepu “NikSar-Design”. Zwracane towary muszą
  posiadać niezniszczone opakowanie, być kompletne, nieuszkodzone i nie mogą nosić śladów użytkowania.
 3. Zwrotu należności uiszczonych przez Klienta sklep “NikSar-Design” dokonuje w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Reklamacje

 1. Reklamację odnośnie wady towaru należy zgłosić pisemnie na adres sklepu “NikSar-Design” w terminie do 7 dni od daty ujawnienia wady. Odesłanie wadliwego towaru przez Klienta następuje po uprzednim ustaleniu terminu zwrotu, na koszt Klienta.
 2. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki na adres siedziby sklepu “NikSar-Design”. O wyniku rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany jako adres do korespondencji.

Ochrona prywatności

 1. Złożenie zamówienia w sklepie “NikSar-Design” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie przez właściciela sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do optymalizacji oferty oraz komunikacji stron transakcji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz z Polityką Prywatności.
 2. Wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji bezpośrednio związanych z realizacją złożonego zamówienia.

Dane kontaktowe

NikSar-Design Sabina Łukasik, ul.Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik

E-maiI: niksar-design@o2.pl, tel. +48 512 447 707